تکه دوزی فرش

محصولات دیگر


تکه دوزی فرش

کد: TF1  
سایز: 150 × 200 cm
توضیحات:
کلاژ فرش
قیمت:   10,500,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF2  
سایز: 156 × 217 cm
توضیحات:
-
قیمت:   11,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF3  
سایز: 170 × 238 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF4  
سایز: 167 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   13,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF5  
سایز: 168 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   13,000,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF6  
سایز: 170 × 238 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF7  
سایز: 172 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

پچ ورک فرش

کد: TF8  
سایز: 170 × 239 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF9  
سایز: 153 × 200 cm
توضیحات:
-
قیمت:   10,700,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF10  
سایز: 172 × 236 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF11  
سایز: 86 × 120 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,600,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF12  
سایز: 83 × 119 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,450,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF13  
سایز: 85 × 120 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,500,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF14  
سایز: 170 × 238 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

کلاژفرش

کد: TF15  
سایز: 154 × 220 cm
توضیحات:
-
قیمت:   11,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF16  
سایز: 167 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   13,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF17  
سایز: 170 × 236 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF18  
سایز: 170 × 238 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF19  
سایز: 170 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF20  
سایز: 170 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF21  
سایز: 152 × 218 cm
توضیحات:
-
قیمت:   11,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF22  
سایز: 143 × 188 cm
توضیحات:
-
قیمت:   9,400,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF23  
سایز: 110 × 160 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF24  
سایز: 150 × 200 cm
توضیحات:
-
قیمت:   10,500,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF25  
سایز: 142 × 209 cm
توضیحات:
-
قیمت:   10,300,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF26  
سایز: 168 × 224 cm
توضیحات:
-
قیمت:   13,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF27  
سایز: 170 × 245 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF28  
سایز: 170 × 245 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF29  
سایز: 170 × 239 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF30  
سایز: 170 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

تکه دوزی فرش

کد: TF31  
سایز: 170 × 240 cm
توضیحات:
-
قیمت:   14,000,000 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید