تکه دوزی گلیم

محصولات دیگر


گلاژگلیم پوست

کد: TG5  
سایز: 80 × 130 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,900,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG6  
سایز: 110 × 110 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,200,000 ریال

تکه دوزی گلیم موزاییک

کد: TG7  
سایز: 145 × 200 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,600,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG8  
سایز: 88 × 127 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,910,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG9  
سایز: 86 × 126 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,790,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG10  
سایز: 105 × 155 cm
توضیحات:
-
قیمت:   5,690,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG11  
سایز: 108 × 161 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,690,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG13  
سایز: 34 × 34 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG14  
سایز: 32 × 32 cm
توضیحات:
-
قیمت:   350,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG15  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
رومیزی سنتی
قیمت:   310,000 ریال

تابلو تکه دوزی جاجیم

کد: TG17  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   310,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG18  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   310,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG19  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   560,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG20  
سایز: 42 × 42 cm
توضیحات:
-
قیمت:   610,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG21  
سایز: 43 × 43 cm
توضیحات:
-
قیمت:   640,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG22  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-
قیمت:   580,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG24  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-
قیمت:   5,800,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG25  
سایز: 44 × 44 cm
توضیحات:
-
قیمت:   700,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG26  
سایز: 66 × 95 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,110,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG27  
سایز: 67 × 97 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,300,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG28  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   880,000 ریال

تابلو تکه دوزی جاجیم

کد: TG29  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-
قیمت:   570,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG30  
سایز: 42 × 42 cm
توضیحات:
-
قیمت:   620,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG31  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   560,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG32  
سایز: 31 × 31 cm
توضیحات:
-
قیمت:   320,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG33  
سایز: 41 × 41 cm
توضیحات:
-
قیمت:   560,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG34  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   560,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG35  
سایز: 36 × 51 cm
توضیحات:
-
قیمت:   630,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG36  
سایز: 37 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   680,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG37  
سایز: 36 × 51 cm
توضیحات:
-
قیمت:   640,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG38  
سایز: 61 × 91 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,400,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG39  
سایز: 43 × 65 cm
توضیحات:
-
قیمت:   980,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG40  
سایز: 81 × 81 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,250,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG41  
سایز: 91 × 91 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,800,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG42  
سایز: 80 × 80 cm
توضیحات:
-
قیمت:   2,400,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG43  
سایز: 52 × 52 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG44  
سایز: 50 × 70 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,220,000 ریال

تابلو تکه دوزی جاجیم

کد: TG45  
سایز: 40 × 60 cm
توضیحات:
-
قیمت:   840,000 ریال

رو اپنی سنتی جاجیم

کد: TG46  
سایز: 40 × 130 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,820,000 ریال

رومیزی سنتی تکه دوزی جاجیم

کد: TG47  
سایز: 62 × 62 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,300,000 ریال

رومیزی سنتی کلاژجاجیم

کد: TG48  
سایز: 64 × 64 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,600,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG49  
سایز: 62 × 62 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,300,000 ریال

تکه دوزی گلیم و جاجیم

کد: TG50  
سایز: 62 × 62 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,300,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG51  
سایز: 87 × 126 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,830,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG52  
سایز: 105 × 152 cm
توضیحات:
-
قیمت:   5,400,000 ریال

تکه دوزی گلیم گبه شیراز

کد: TG53  
سایز: 101 × 153 cm
توضیحات:
-
قیمت:   5,400,000 ریال

کلاژگلیم موزاییک

کد: TG54  
سایز: 170 × 240 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,500,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG55  
سایز: 148 × 200 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,700,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG56  
سایز: 172 × 240 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG57  
سایز: 172 × 239 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,500,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG58  
سایز: 151 × 202 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,800,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG59  
سایز: 155 × 206 cm
توضیحات:
-
قیمت:   5,100,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG60  
سایز: 173 × 240 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG62  
سایز: 172 × 241 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG63  
سایز: 173 × 241 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG64  
سایز: 173 × 241 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG66  
سایز: 173 × 246 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,800,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG67  
سایز: 151 × 205 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,900,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG68  
سایز: 172 × 241 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG69  
سایز: 172 × 237 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,500,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG71  
سایز: 171 × 239 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,500,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG72  
سایز: 171 × 239 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,500,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG73  
سایز: 172 × 231 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,300,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG74  
سایز: 174 × 243 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,700,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG75  
سایز: 173 × 242 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,600,000 ریال

گلیم موزاییک

کد: TG76  
سایز: 142 × 200 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,500,000 ریال

کلاژجاجیم

کد: TG77  
سایز: 146 × 169 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,900,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG78  
سایز: 140 × 215 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,800,000 ریال

تکه دوزی جاجیم

کد: TG79  
سایز: 146 × 200 cm
توضیحات:
-
قیمت:   4,600,000 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید