مبلمان سنتی

محصولات دیگر


کوسن سنتی جاجیمی

کد: M56  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M58  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M59  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M60  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M61  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M62  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M63  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی گلیم گبه

کد: M79  
سایز: 45 × 45 cm
توضیحات:
-
قیمت:   950,000 ریال

کوسن سنتی گلیم گبه

کد: M80  
سایز: 45 × 45 cm
توضیحات:
-
قیمت:   950,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M123  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   43,550,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم

کد: M125  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   15,700,000 ریال

میزوصندلی تخته نرد

کد: M143  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   12,900,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M144  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M145  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز
قیمت:   26,800,000 ریال

کوسن دوتکه سنتی

کد: M146  
سایز: 60 × 120 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,500,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M147  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M148  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
مبلمان سنتی چوبی 4نفره با میز
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

کد: M149  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

میزگردسنتی باصندلی

کد: M151  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی 40*40 ارتفاع 40
قیمت:   10,800,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M152  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40
قیمت:   2,350,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M153  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
با کوسن جاجیم50*50
قیمت:   2,350,000 ریال

میزگردسنتی باصندلی

کد: M154  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
3عددصندلی 40*40 ارتفاع 30
قیمت:   8,700,000 ریال

پشتی سنتی جاجیم تکه دوزی

کد: M155  
سایز: 64 × 117 cm
توضیحات:
پرشده از الیاف مصنوعی
قیمت:   7,000,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

کد: M156  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی فرش شهرضا وجاجیم

کد: M157  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی فرش شهرضا

کد: M158  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

مبلمان سنتی فرش شهرضا

کد: M159  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

مبلمان سنتی فرش شهرضا

کد: M160  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

مبلمان سنتی فرش شهرضا

کد: M161  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M162  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40
قیمت:   4,900,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M163  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
با کوسن گلیم 50*50
قیمت:   3,450,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

کد: M164  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M165  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ترکیب فرش وگلیم وجاجیم
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

کد: M166  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

کد: M167  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M168  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M169  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40
قیمت:   4,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M170  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   6,900,000 ریال

مبلمان سنتی فرش شهرضا

کد: M171  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

صندلی سنتی گلیم

کد: M172  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,800,000 ریال

صندلی سنتی گلیم

کد: M173  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30 مناسب برای جلومبل
قیمت:   1,700,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M174  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,500,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M175  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
فرش شهرضا
قیمت:   1,900,000 ریال

مبلمان سنتی چوبی

کد: M176  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی چوبی

کد: M177  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی چوبی

کد: M178  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی چوبی

کد: M179  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
-
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی چوبی

کد: M180  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
4نفره با میز
قیمت:   26,800,000 ریال

مبلمان سنتی چوبی

کد: M181  
سایز: 60 × 170 cm
توضیحات:
4نفره با میز
قیمت:   26,800,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M182  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
فرش شهرضا
قیمت:   3,800,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M183  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
تکه دوزی گلیم وجاجیم
قیمت:   1,500,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M184  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,000,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M185  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
تکه دوزی گلیم وجاجیم
قیمت:   3,000,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M186  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
تکه دوزی گلیم وجاجیم
قیمت:   3,000,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M187  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
فرش شهرضا
قیمت:   3,800,000 ریال

میزگردسنتی باصندلی

کد: M188  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی 40*40 ارتفاع 40
قیمت:   10,800,000 ریال

میزگردسنتی باصندلی

کد: M189  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی 40*40 ارتفاع 40
قیمت:   10,800,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M190  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30 مناسب برای جلومبل
قیمت:   1,700,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M191  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع40
قیمت:   1,800,000 ریال

صندلی سنتی

کد: M192  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع40
قیمت:   1,800,000 ریال

میزگرد

کد: M193  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
ارتفاع40
قیمت:   3,600,000 ریال

میزگرد سنتی

کد: M194  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
ارتفاع40
قیمت:   3,600,000 ریال

میزگرد سنتی

کد: M195  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
ارتفاع40
قیمت:   3,600,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M196  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40
قیمت:   4,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M197  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
رویه فرش شهرضا
قیمت:   6,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M198  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
رویه فرش شهرضا
قیمت:   6,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M199  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40
قیمت:   4,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M200  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
رویه فرش شهرضا
قیمت:   3,800,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M201  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ترکیب فرش وگلیم
قیمت:   3,800,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M202  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ترکیب فرش وجاجیم
قیمت:   8,800,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M203  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
فرش شهرضا
قیمت:   3,800,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M204  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
باکوسن مخملی چاپی 40*40
قیمت:   4,900,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M205  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,800,000 ریال

نیمکت سنتی

کد: M206  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,800,000 ریال

میزگرد سنتی

کد: M207  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,600,000 ریال

کوسن مخملی چاپی

کد: M208  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن مخملی چاپی

کد: M209  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن مخملی چاپی

کد: M210  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن مخملی چاپی

کد: M211  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M212  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن سنتی مخملی

کد: M213  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M214  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M215  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن سنتی مخملی

کد: M216  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن مخملی چاپی

کد: M217  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن مخملی چاپی

کد: M218  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M219  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   450,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M220  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M221  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

کوسن مخملی چاپی

کد: M222  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M223  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

کوسن سنتی مخملی

کد: M224  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

کوسن سنتی چاپی

کد: M225  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,100,000 ریال

میزوصندلی تخته نرد

کد: M226  
سایز: 0 × 0 cm
توضیحات:
-
قیمت:   12,900,000 ریال

ارتباط با مدیر فروش از طریق واتس اپ

به   0912 3308956   پیام دهید