مبلمان سنتی

محصولات دیگر


مبلمان سنتی فرش ترکمن

کد: M32  
سایز: 50 × 100 cm
تبدیل پشتی های ترکمن قدیمی به مبلمان سنتی طرح جدید
قیمت:   6,900,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

کد: M33  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
نیمکت دونفره با کوسن و میزمربع
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

کد: M34  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
مبلمان با گلدان سنتی
قیمت:   10,070,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

کد: M35  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
مبلمان بامیز گرد
قیمت:   12,400,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

کد: M36  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
مبلمان بامیز گردوگلدان سنتی
قیمت:   17,500,000 ریال

میزگرد سنتی با صندلی مربع

کد: M37  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
صندلی مربع 4 عدد 40*40
قیمت:   10,800,000 ریال

کوسن دوتکه سنتی با میزکوتاه

کد: M38  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
کوسن زیرورو بهم چسبیده 110*60
قیمت:   10,000,000 ریال

میزگرد سنتی با صندلی گرد

کد: M45  
سایز: 70 × 70 cm
توضیحات:
4عددصندلی گرد40*40 ارتفاع43
قیمت:   10,400,000 ریال

صندلی سنتی مربع با کوسن

کد: M46  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
گلیم آذربایجان
قیمت:   3,450,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M47  
سایز: 42 × 47 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,550,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M48  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   1,550,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M52  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   860,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M53  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   860,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M54  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   860,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M55  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M56  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M57  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M58  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M59  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M60  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M61  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M62  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M63  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

صندلی سنتی گرد فرشی

کد: M64  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع43
قیمت:   1,500,000 ریال

صندلی سنتی گرد جاجیم

کد: M65  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع43
قیمت:   1,100,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M74  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   860,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M75  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   860,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M76  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   860,000 ریال

کوسن گلیم آذربایجان

کد: M77  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   860,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M78  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی گلیم گبه

کد: M79  
سایز: 45 × 45 cm
توضیحات:
-
قیمت:   950,000 ریال

کوسن سنتی گلیم گبه

کد: M80  
سایز: 45 × 45 cm
توضیحات:
-
قیمت:   950,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M82  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M83  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M84  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M85  
سایز: 30 × 30 cm
توضیحات:
-
قیمت:   400,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M86  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M87  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M88  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M89  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
-
قیمت:   600,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M90  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M91  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M92  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

کوسن سنتی جاجیمی

کد: M93  
سایز: 50 × 50 cm
توضیحات:
-
قیمت:   850,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

کد: M94  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا

کد: M95  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی تکه دوزی گلیم وجاجیم

کد: M98  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا

کد: M104  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبل سنتی فرش یلمه شهرضا

کد: M105  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم آذربایجان

کد: M109  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی تکه دوزی گلیم وجاجیم

کد: M111  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی

کد: M112  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

کد: M113  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

کد: M117  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

کد: M118  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

کد: M119  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم سوزنی نقشه لوزی

کد: M121  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M123  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   43,550,000 ریال

مبلمان سنتی

کد: M124  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   43,550,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم

کد: M125  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   15,700,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم

کد: M126  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
-
قیمت:   22,600,000 ریال

کوسن سنتی دوتکه

کد: M127  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,500,000 ریال

کوسن سنتی دوتکه

کد: M128  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,500,000 ریال

کوسن سنتی دوتکه

کد: M129  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,500,000 ریال

کوسن سنتی دوتکه

کد: M130  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,500,000 ریال

کوسن سنتی دوتکه

کد: M131  
سایز: 65 × 110 cm
توضیحات:
-
قیمت:   3,500,000 ریال

مبلمان سنتی گلیمی

کد: M132  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ارتفاع 43
قیمت:   8,800,000 ریال

مبلمان سنتی گلیم مغان

کد: M133  
سایز: 50 × 100 cm
توضیحات:
ارتفاع 43
قیمت:   8,800,000 ریال

صندلی سنتی مربع

کد: M134  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 43
قیمت:   1,800,000 ریال

صندلی سنتی مربع

کد: M135  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 43
قیمت:   1,800,000 ریال

صندلی سنتی مربع

کد: M136  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30مناسب برای جلوی مبل
قیمت:   1,700,000 ریال

صندلی سنتی مربع

کد: M137  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع 30مناسب برای جلوی مبل
قیمت:   1,700,000 ریال

صندلی سنتی گلیم

کد: M138  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع42
قیمت:   1,100,000 ریال

صندلی سنتی گلیم ابریشم

کد: M139  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع42
قیمت:   1,700,000 ریال

صندلی سنتی گلیم ابریشم

کد: M140  
سایز: 40 × 40 cm
توضیحات:
ارتفاع42
قیمت:   1,700,000 ریال